wekevsKi Amvl || A_Qvo wbq RwUjZv


mvR`v myBwU : wewfb cK PjZ _vKv A_Qvo RwUjZvq wekevsK Amvl cKvk KiQ| Zv`i A_vqbmswk 15wU cK wPwZ Ki Gjvi evevqb I A_Qvo wekl Rvi w`ZI Abyiva RvwbqQ msvwU| wPwZ 15wU cKi ga 7wUK mgmvej cK wnme wPwZ Kiv nqQ| mwZ wekevsKi XvKv Kvhvjq _K A_bwZK mK wefvM (BAviwW) cvVvbv GK wPwV _K G msvi welqwU Rvbv hvq|
BAviwW m~ Rvbvq, `vZv msvwUi A_vqb evevqbvaxb cKi KvR MwZ evovZ wbqwgZ chvjvPbv nqQ|

evRvi Wjvi msKU

AvKvkc_ gy`v cvPvi VKvbv hv"Q bv

kvnRvnvb AvK` f I Mvjvg mvvi iwb : AvKvkc_ gvwKb Wjvimn e`wkK gy`v cvPvi VKvbv hvQ bv| wbZ bZzb Kkj `ki e`wkK gy`v we`k cvPvi nq hvQ| Gi m RwoZ iqQ kwkvjx GKvwaK P| `wk-we`wk wegvb msvi Ges `ki 3 AvRvwZK wegvbe`i KgiZ KwZcq Amvay ewi hvMmvRk AmvayP e`wkK gy`v cvPvi Ki hvQ|
 Click for Details

RvZxq wUKv w`em Dvab Kijb cavbgx

Avgv`i mgq W : 20Zg RvZxq wUKv w`em (GbAvBwW) cvwjI gy evsjv`k MVbi AxKvi KiQb cavbgx kL nvwmbv| MZKvj MYfeb 5 eQii Kg eqmx KqKwU wkK `yduvUv cvwjI fvKwmb I GKwU Ki wfUvwgb G Kvcmyj LvBq cavbgx Gi AvbyvwbK Dvab Kib| evmm
Abyvb cavbgx ejb, fwelr eskai`i Rb GKwU my RvwZ MVb miKvi wbijmfve KvR Ki hvQ|
 Click for Details

Bwm KZUv mdj, wePvi Kie RbMY -mvLvIqvZ

gvndzR ^cb : wbevPb Kwgkbvi weMwWqvi Rbvij (Ae.) Gg mvLvIqvZ nvmb ejQb, 5 eQi Avgiv e mgq KvwUqwQ| bZzb KvVvgv wbgvY wbijm cևPv PvwjqwQ| Gi KZUv Avgiv KiZ ciwQ, ivq `Iqvi `vwqZ RbMYi| Avgiv KZUv mdj RbMYB Gi mwVK wePvi Kie| MZKvj kwbevi Avgv`i mgqK `Iqv mvvrKvi wZwb Gme K_v ejb| Click for Details

Rj`my`i nvZ _K 13 BivwbK Dvi KiQ hyiv

Avgv`i mgq W : nigyR cYvwj wbq Pig DRbvi ga iqQ hyiv I Bivb| GK AbK gwKI w`q AvmQ Kw`b ai| wK hyivK `Iqv gwKi gv GKw`bi gv_vq mvgvwjqvi Rj`my`i nvZ _K 13 Bivwb RjK Dvi KiQ hyivi bvweKiv| enwZevi Avie mvMi _K Zv`i Dvi Kiv nq| Gwc
cvq GKgvm AvM Zv`i AvUK Ki mvgvwjqvi Rj`myiv|
 Click for Details

b-gnovi NvlYv Bivb, Bmivqj I hyivi

Avgv`i mgq W : nigyR cvYvjxZ wZxq `dv b-gnovi NvlYv w`qQ Bivb| mwZ IB cvYvjxZ `k w`bi b-gnov kl KiQ `kwUi b-mbviv| wZxq `dv gnovi NvlYv w`q MZKvj Bivbi bevwnbx cavb nvweeyjvn mvqvwi ejb, nigyR cvYvjxZ G hverKvji meP eo b-gnov Pvjvbv ne| AvMvgx gvm _K G gnov Pvjvbvi NvlYv w`q ejb, Gi gvag wekevmxK eo aibi PgK `Lve Bivb| Click for Details

evsjv`wk QweZ MvBeb kvwKiv

Avgv`i mgq W : wekKvc mviv wekK IqvKv IqvKv-Gi Rv`yKwi myi gvwZqwQjb mvwKiv| Kjw^qvi GB weLvZ wkx Gevi Mvb MvBeb evsjv QweZ| cwiPvjK Gbvgyj Kwig wbSii cieZx Qwe wWRvqvi ` dvBs evUvi-Gi Rb Mvb MvBeb wZwb| wR wbDR
wbSi ejb, fviZ-evsjv`ki h_ cևhvRbvq wbwgZ ne QwewU|
 Click for Details

weUzwgb wbq wewcwmi Aenjv

evoQ miKvii fZywK || KgQ ivR^ AvqI

PMvg eyiv :
MZ GKeQi Rvjvwb Zj AKUb, cUvj, wWRj I Kivwmbi `vg evojI Aci cUvwjqvgRvZ cY weUzwgbi `vg evovbv nqwb MZ 8 gvmI| dj miKvi G LvZ _K GKw`K wecyj AsKi ivR^ Avq _K ewZ nQ Aciw`K bZ nQ KvwU KvwU UvKvi fZzwK|
 Click for Details

weAviwUwmi wZj evm mvwfm e

gqv` 15 eQi, 8 eQiB cwiZ

ZvInx`yj Bmjvg :
iYveY QvovB PjQ weAviwUwmi evm mvwfm| dj AKRv nq hvQ cyibv hvbevnb| GiBga e nq MQ wZj evm mvwfm| AvkvK jjv Ges fjfv evm Kvvwbi wZj evmi AwaKvskB GLb cwiZ| cyibv evm iYveY bv KijI Kbv nQ bZzb evm|
 Click for Details

hyiv 20 nvRvi Aea evsjv`wk BwgM֨vUi Kcvj LyjQ

Avgv`imgq W : hyiv 20 nvRvi Aea evsjv`wk BwgM֨vUi Kcvj LyjZ PjQ| gvwKb cwmWU evivK Ievgv mwZ AvBbi h c֯ve GbQb ZvZ evsjv`wkmn 12 jvwaK Aea BwgM֨vUi Rb wekvj mymsev`| Ievgvi 6 Rvbyqvwi ck Kiv c֯ve PjwZ eQii wZxqva Z_v bf^i wbevPbi AvMB AvBb cwiYZ ne ej Avkv Kiv nQ| Click for Details

QvjxM bZv`i covkvbvq gb `Iqvi civgk kL nvwmbvi

wbR^ cwZe`K : QvjxMK covkvbvq gbvhvMx nZ ne| QvjxM bZv`i nZ ne ahkxj, mnbkxj, Avmshgx I Avghv`vkxj| MZKvj weKvj MYfebi evzqU nj QvjxM K`xq KwgwUmn wewfb BDwbUi bZv`i m fQv wewbgqKvj cavbgx kL nvwmbv GK_v ejb| wbRi cwievii D`vniY w`q wZwb ejb, Rq-cyZzjK ejwQ Zvgv`i Rb KvbI m` iL hve bv, iL hve ay wkv| Click for Details

mvgmb GBP Payix cvebvq mgvwnZ

cvebv cwZwbwa : wPi wb`vq kvwqZ njb wewk wkcwZ, qvi M֓c Ges emiKvwi wUwf Pvbj gvQivv Uwjwfkbi Pqvigvb mvgmb GBP Payix| MZKvj kwbevi cvebv kni _K cvq 5 wKjvwgUvi `~i Kvwkcyii eKcyi cwievwiK mgvwaj Avvm-G ZvK mgvwnZ Kiv nq|
mKvj qvi nvmcvZvji Av^yj moK c_ mvgmb GBP Payixi gi`n cvebvq wbq Avmv nq|
 Click for Details

kni mvmx`i AvbvMvbvq AvZ

2 cv_xK 20 nvRvi UvKv Rwigvbv
biwms`xi gqi c` Dc-wbevPb

biwms`x cwZwbwa :
biwms`x cimfvi gqi c` DcwbevPb mvgb iL mvmx`i AvbvMvbv eo MQ ej Rvbv MQ| mPZb fvUvi`i AwfhvM wPwZ mvmx, Puv`vevR I fwg`LjKvixiv knii cKvk Nyivdiv KiQ| fjvbMii fvUvi wjUb ejb, cv_x`i m KvbI wPwZ mvmx GLbI cPvi Ask bv wbjI Zv`i `Lv hvQ kni|
 Click for Details

c_g cvZv (22)
 •  » ivRavbxi emiKvwi zj cavb`i Zje Kie XvKv wkvevW
 •  » PjwZ gvmB h_ Kvvwb MVb fviZi m Pzw
 •  » gyL mwPei AvUwU c` mwi c֯ve Abygv`b
 •  » Kvgvj gRyg`vii kvwi `vweZ gvbeeb
 •  » PMvg AwfgyL Pvi`ji ivWgvP AvR
 •  » ivWgvP wNi kvq Mvq`viv • Iqvb Bjfbi fZ GLbI wejxb nq hvqwb| hviv nvjyqv iwU LqwQj ZvivB eZgvb miKvii wei bvbv wevw QovQ| cavbgxi G eei m Avcwb Kx GKgZ?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result

  Today's Hit: